Mandatory information

CRS/FATCA

Document available only in Czech. If necessary, contact please our office.

Informace společnosti FORTISSIMO, spol. s r. o. (dále jen „společnost“) ohledně CRS a FATCA

Dne 6.4.2016 nabyla účinnosti novela zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní (dále jen „zákon“). Tento zákon navazuje na mezinárodní závazky, ke kterým se Česká republika přihlásila, a které si kladou za cíl eliminovat na globální úrovni daňové úniky.

Prostředkem dosažení tohoto cíle je uložení povinnosti finančním institucím (bankám, OCP, platebním institucím atd.) v jednotlivých členských zemích zjišťovat u svých klientů jejich daňové rezidentství a informace o zahraničních daňových rezidentech pravidelně každý rok automaticky oznamovat pověřeným úřadům. V Česku je jím Specializovaný finanční úřadu (dále jen „správce daně“). Národní orgány z členských států si pak tyto informace automaticky vyměňují mezi sebou. Tento způsob výměny daňových informací je označován jako common reporting standard (díle jen „CRS“). Ve společnosti podléhají režimu CRS platební účty klientů a na nich evidované finanční prostředky.

Povinnosti dle CRS

  • Zjišťovat informace o daňovém rezidentství klienta, tedy údaj o státu daňového rezidenství (tj. kde klient daní své celosvětové příjmy) a spolu s tím daňové identifikační číslo (DIČ) přidělené klientovi ve státě jeho daňového rezidentství. Tyto informace společnost získává na základě vašeho čestného prohlášení, které je zpravidla součástí smluvní dokumentace, nebo za určitých podmínek prostřednictvím formuláře na žádost společnosti. V případě zjištění nesouladu mezi vaší adresou trvalého pobytu a vámi uvedeným státem daňového rezidentství je společnost ze zákona povinna tento nesoulad objasnit na základě vašeho dodatečného vysvětlení. U smluv existujících před 1.1.2016 ukládá zákon prověřit tyto smlouvy na existenci některé ze zákonem stanovených indicií cizího daňového rezidenství. V případě nalezení takové indicie bude společnost takového klienta kontaktovat za účelem prověření jeho daňového rezidentství (sdělení jeho DIČ, domicilu apod.).
  • Oznamovat správci daně pravidelně 1x ročně (vždy do 30.6.) vlastníky platebních účtů, u nichž společnost evidovala v předchozím kalendářním roce osoby s daňovým rezidentstvím ve státě zapojeném do CRS. Předmětem oznámení jsou identifikační údaje klienta (včetně DIČ) a dále zůstatek na účtu. Správce daně pak tyto informace předává správcům daně v příslušných státech a zpětně od nich získává obdobné informace o českých daňových rezidentech, kteří využívají finanční produkty v daném státě.

Povinnosti dle FATCA

Společnost dále informuje, že do režimu CRS se nezapojily Spojené státy americké. Pokud tedy společnost vede investiční smlouvu, jejíž stranou je americká osoba (americký daňový rezident nebo americký občan), uplatní právní regulace zakotvená v Dohodě mezi ČR a USA o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku (dále je „FATCA“), včetně prověřovacích postupů v dohodě FATCA zakotvených. Způsob oznámení smluvních vztahů spadajících do režimu FATCA je však obdobný jako v případě režimu CRS (viz výše).

Informování klientů

Klienti, kteří budou jakkoliv dotčeni buď právní regulací CRS, nebo FATCA, jsou nejpozději před učiněním prvního oznámení správci daně informováni o tom, že o nich budou shromažďovány a předávány údaje v rozsahu dle zákona a to tak, aby tito klienti mohli uplatnit svá práva na ochranu osobních údajů, včetně prokázání skutečného daňového rezidentství.

Bližší informace

Podrobnější informace k CRS a FATCA naleznete na webových stránkách Finanční správy a Ministerstva financí ČR:

http://www.financnisprava.cz/cs/mezinarodni-spoluprace/mezinarodni-zdanovani-prime-dane/globalni-standard-OECD/globalni-standard-OECD-CRS-DAC2-7438

http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/mezinarodni-spoluprace-v-oblasti-dani/zakon-o-mezinarodni-spolupraci

http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/mezinarodni-spoluprace-v-oblasti-dani/dohoda-fatca/zakladni-informace

Společnost sděluje, že informace výše slouží pouze jako základní přehled o právních povinnostech společnosti podle zákona. V souvislosti s novou právní regulací má společnost povinnost informovat klienty o této právní regulaci, což činí tímto dokumentem.

 

Download here.

In order to ensure maximum convenience of using our website, we use cookies. Using the website without changing the cookie settings means that they will be saved. The user can independently change the cookie settings in his web browser.