INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

CRS/FATCA

 

Informácie spoločnosti FORTISSIMO, spol. s r. o. (ďalej len "spoločnosť") ohľadom CRS a FATCA

Dňa 6.4.2016 nadobudla účinnosť novela zákona č. 164/2013 Zb. O medzinárodnej spolupráci pri správe daní (ďalej len "zákon"). Tento zákon nadväzuje na medzinárodné záväzky, ku ktorým sa Česká republika prihlásila, a ktoré si kladú za cieľ eliminovať na globálnej úrovni daňové úniky.

Prostriedkom dosiahnutie tohto cieľa je uloženie povinnosti finančným inštitúciám (bankám, OCP, platobným inštitúciám atď.) V jednotlivých členských krajinách zisťovať u svojich klientov ich daňové rezidentství a informácie o zahraničných usadených pravidelne každý rok automaticky oznamovať povereným úradom. V Česku je ním Špecializovaný finančný úradu (ďalej len "správca dane"). Národné orgány z členských štátov si potom tieto informácie automaticky vymieňajú medzi sebou. Tento spôsob výmeny daňových informácií je označovaný ako common reporting štandard (diele len "CRS"). V spoločnosti podliehajú režimu CRS platobné účty klientov a na nich evidované finančné prostriedky.

Povinnosti podľa CRS

  • Zisťovať informácie o daňovom rezidentství klienta, teda údaj o štátu daňového rezidenství (tj. Kde klient daní svoje celosvetové príjmy) a spolu s tým daňové identifikačné číslo (DIČ) pridelené klientovi v štáte jeho daňového rezidentství. Tieto informácie spoločnosť získava na základe vášho čestného vyhlásenia, ktoré je spravidla súčasťou zmluvnej dokumentácie, alebo za určitých podmienok prostredníctvom formulára na žiadosť spoločnosti. V prípade zistenia nesúladu medzi vašou adresou trvalého pobytu a vami uvedeným štátom daňového rezidentství je spoločnosť zo zákona povinná tento nesúlad objasniť na základe vášho dodatočného vysvetlenia. U zmlúv existujúcich pred 1.1.2016 ukladá zákon preveriť tieto zmluvy na existenciu niektoré zo zákonom stanovených indícií cudzieho daňového rezidenství. V prípade nájdenia takéto indície bude spoločnosť takého klienta kontaktovať za účelom preverenia jeho daňového rezidentství (oznámenie jeho DIČ, domicilu pod.).
  • Oznamovať správcovi dane pravidelne 1x ročne (vždy do 30.6.) Vlastníkmi platobných účtov, u ktorých spoločnosť evidovala v predchádzajúcom kalendárnom roku osoby s daňovým rezidentstvím v štáte zapojenom do CRS. Predmetom oznámenia sú identifikačné údaje klienta (vrátane DIČ) a ďalej zostatok na účte. Správca dane potom tieto informácie odovzdáva správcom dane v príslušných štátoch a spätne od nich získava podobné informácie o českých daňových rezidentoch, ktorí využívajú finančné produkty v danom štáte.

Povinnosti podľa FATCA

Spoločnosť ďalej informuje, že do režimu CRS sa nezapojili Spojené štáty americké. Ak teda spoločnosť vedie investičné zmluvu, ktorej zmluvnou stranou je americká osoba (americký daňový rezident alebo americký občan), uplatní právny regulácia zakotvená v dohode medzi SR a USA o zlepšení dodržiavania daňových predpisov v medzinárodnom meradle (ďalej je "FATCA"), vrátane kontrolných postupov v dohode FATCA zakotvených. Spôsob oznámenia zmluvných vzťahov spadajúcich do režimu FATCA je však podobný ako v prípade schémy CRS (pozri vyššie).

Informovanie klientov

Klienti, ktorí budú akokoľvek dotknutí buď právne reguláciou CRS, alebo FATCA, sú najneskôr pred uskutočnením prvého oznámenia správcovi dane informovaní o tom, že o nich budú zhromažďované a odovzdávané údaje v rozsahu podľa zákona a to tak, aby títo klienti mohli uplatniť svoje práva na ochranu osobných údajov, vrátane preukázania skutočného daňového rezidentství.

Bližšie informácie

Podrobnejšie informácie k CRS a FATCA nájdete na webových stránkach Finančnej správy a Ministerstva financií ČR:

http://www.financnisprava.cz/cs/mezinarodni-spoluprace/mezinarodni-zdanovani-prime-dane/globalni-standard-OECD/globalni-standard-OECD-CRS-DAC2-7438

http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/mezinarodni-spoluprace-v-oblasti-dani/zakon-o-mezinarodni-spolupraci

http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/mezinarodni-spoluprace-v-oblasti-dani/dohoda-fatca/zakladni-informace

Spoločnosť oznamuje, že informácie vyššie slúži iba ako základný prehľad o právnych povinnostiach spoločnosti podľa zákona. V súvislosti s novou právnou reguláciou má spoločnosť povinnosť informovať klientov o tejto právnej regulácii, čo činí týmto dokumentom.

 

Na stiahnutie tu. (ČJ)

 

In order to ensure maximum convenience of using our website, we use cookies. Using the website without changing the cookie settings means that they will be saved. The user can independently change the cookie settings in his web browser.