INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

Reklamačný poriadok

 

1. Úvod

(1) Tento Reklamačný poriadok stanovuje pravidlá a postupy pre podávanie a vybavovanie reklamácií a sťažností klientov spoločnosti FORTISSIMO, spol. s r.o., IČ 633 21 521, so sídlom Husova 282, Staré Město, 739 61 Třinec, zapísanej v OR Okresného súdu v Ostrave, Česká republika, oddiel C, vložka 8296 (ďalej len "Spoločnosť").

(2) Klient Spoločnosti je oprávnený podať reklamáciu v prípade, že sa domnieva, že Spoločnosť nedodržala dohodnuté zmluvné podmienky, alebo nesplnila povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov. Reklamačný poriadok sa vzťahuje nielen na riešenie reklamácií, ale aj sťažností, alebo podaní, v ktorých sťažovateľ žiada o ochranu svojich záujmov neupravených zmluvným záväzkovým vzťahom so Spoločnosťou (napr. nevhodné správanie). Pre reklamáciu alebo sťažnosť sa ďalej v Reklamačnom poriadku používa súhrnné označenie "reklamácia". Pre klienta aj sťažovateľa sa v tomto Reklamačnom poriadku používa súhrnné označenie "Klient".

2. Všeobecné zásady

(1) Tento Reklamačný poriadok stanovuje postupy a procesy pre podávanie a vybavovanie reklamácií Klientov.

(2) O všetkých prijatých reklamáciách vedie Spoločnosť vnútorné evidenciu, v ktorej je najmä, nie však výlučne, uvedená informácia o dátume prijatia reklamácie, o výsledku reklamačného konania a o informáciách odovzdaných Klientovi vrátane dátumu a spôsobe odovzdania.

3. Náležitosti reklamácie

(1) Reklamácia musí obsahovať nižšie uvedené údaje o Klientovi:

 •     meno a priezvisko / obchodné meno Klienta,
 •     telefónne číslo a e-mailový kontakt,
 •     číslo Rámcovej zmluvy, ak bola uzatvorená,
 •     číslo platobného príkazu, ku ktorému sa reklamácia vzťahuje,
 •     druh a číslo obchodu, ktorého sa reklamácia týka,
 •     identifikáciu osoby, voči ktorej sťažnosť smeruje,
 •     presný dôvod reklamácie, tzn. konkrétny popis problému, ktorý je Spoločnosti vytýkaný, spolu s určením, čoho sa Klient domáha,
 •     kópiu zmluvnej dokumentácie či iné podklady (napr. výpis z účtu, kópie príkazu na úhradu, zmluva a pod.), ktorých sa reklamácia týka.

(2) Ak je Klient zastúpený na základe plnej moci, je vyžadovaná plná moc udelená Klientom s úradne overeným podpisom.

4. Podanie a priebeh reklamácie

(1) Chyby plnenia je nutné uplatniť reklamáciou bez zbytočného odkladu po tom, čo Klient vady plnenia zistil, najneskôr však v lehote stanovenej príslušnými zmluvnými dojednaniami a právnymi predpismi a súčasne najneskôr v premlčacej lehote. Právo na náhradu škody môže Klient u Spoločnosti uplatniť v trojročnej lehote bežiacej odo dňa, keď sa dozvedel alebo mohol dozvedieť o škode a o tom, kto za ňu zodpovedá. Z premlčaných nárokov Spoločnosť plnenie neposkytuje.

(2) Reklamáciu je možné podať:

 •     písomne ​​na adresu sídla Spoločnosti: Husova 282, Staré Město, 739 61 Třinec, Česká republika
 •     písomne ​​na e-mailovú adresu: reklamace@devizy.cz

(3) Po doručení je reklamácia odovzdaná k vybaveniu zodpovednému pracovníkovi.

(4) Lehota na vybavenie reklamácie je 30 kalendárnych dní. V prípade riešenia reklamácie z oblasti platobných služieb je lehota na vybavenie reklamácie v súlade so zákonom o platobnom styku 15 pracovných dní a začína plynúť dňom nasledujúcim po doručení reklamácie do sídla Spoločnosti. Vybavovanie reklamácií prebieha v poradí, v akom boli Spoločnosti doručené.

(5) Ak bráni Spoločnosti odpovedať do 15 pracovných dní prekážka nezávislá na jej vôli, oznámi Klientovi v tejto lehote dôvod prekážky a odpovie najneskôr do 35 pracovných dní od dátumu prijatia reklamácie a informuje Klienta o ďalšom zvolenom postupe, najmä o najbližšom termíne, v ktorom bude reklamácia vybavená. Ak nebudú podklady k reklamácii dodané Klientom kompletné, vyhradzuje si Spoločnosť právo požiadať Klienta o doplnenie chýbajúcich údajov. Lehota na vybavenie reklamácie podľa predchádzajúceho odseku tak začína plynúť až po tom, čo Klient Spoločnosti dodá všetky chýbajúce údaje.

(6) Reklamácia nebude prijatá a ďalej spracúvať v prípade keď:

 •     nebol dodržaný spôsob, forma alebo náležitosti podania sťažnosti uvedené v čl. 3 a 4 tohto Reklamačného poriadku, a to ani v dodatočnej lehote, ktorú spoločnosť poskytla pre doplnenie alebo opravu podania,
 •     vo veci samej sa začalo konanie pred súdom alebo rozhodcom alebo už súd alebo rozhodca vo veci rozhodol,
 •     osoba, ktorá podala reklamáciu, nie je Klientom Spoločnosti, alebo zastúpenie splnomocnencom na základe nedostatočnej plnej moci,
 •     reklamácia sa netýka ponúkaných produktov či služieb Spoločnosti,
 •     je podanie reklamácie úplne zjavne zneužitím inštitútu reklamácií a sťažností,
 •     uplynuly skartačné lehoty na relevantný typ dokumentov.

(7) Reklamácia bude zamietnutá tiež v prípade, že je reklamácia o rovnakom predmete podaná opakovane a neprináša žiadne nové skutočnosti. Klient bude o tejto skutočnosti písomne ​​informovaný.

(8) Ak dôvody odmietnutia reklamácie podľa odseku (6) alebo (7) odpadnú, Spoločnosť reklamáciu vybaví, pričom lehoty na jej prerokovanie začnú plynúť odo dňa, keď daný dôvod odpadol.

(9) O výsledku riešenia reklamácie bude Klient vyrozumený prostredníctvom emailu či iným spôsobom dohodnutým s Klientom. Za deň doručenia výsledku riešenia reklamácie sa považuje deň doručenia emailovej správy alebo prevzatia doporučeného listu. Ak email alebo list nebude doručený a bude Spoločnosti vrátený ako nevyzdvihnutý (platí len pre list) alebo nedoručiteľný, považuje sa za deň doručenia deň, kedy bol list vrátený na adresu Spoločnosti.

(10) Náklady na vybavenie reklamácie znáša Spoločnosť. Náklady Klienta spojené s prípravou a uplatnením reklamácie nesie Klient. Spoločnosť si vyhradzuje právo účtovať náklady reklamácie Klientovi v prípade, že je reklamácia o rovnakom predmete podaná opakovane a neprináša žiadne nové skutočnosti, alebo v prípade zjavne neoprávnenej alebo nezmyselnej reklamácie.

(11) V prípade nespokojnosti Klienta s vybavením reklamácie je Klient oprávnený obrátiť sa za účelom mimosúdneho riešenia sporu na:

 •     Kanceláriu finančného arbitra (www.finarbitr.cz) so sídlom Legerova 69, 110 00 Praha 1, Česká republika pre oblasť finančných služieb uvedených v zákone č. 229/2002 Zb. O finančnom arbitrovi, v znení neskorších predpisov;
 •     Českú obchodnú inšpekciu (www.coi.cz) alebo subjekt poverený Ministerstvom priemyslu a obchodu a zverejnený na jeho internetovej stránke (www.mpo.cz) v prípadoch, keď nie je daná pôsobnosť finančného arbitra.

(12) Klient sa ďalej môže obrátiť na Českú národnú banku (www.cnb.cz), so sídlom Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, Česká republika, ktorá je orgánom dohľadu nad dodržiavaním povinností Spoločnosti.

(13) V prípade mimosúdneho riešenia sporu nie je dotknuté právo Klienta obrátiť sa na súd.

5. Záverečné ustanovenia

(1) Postupy stanovené v tomto Reklamačnom poriadku sú záväzné pre všetkých Klientov Spoločnosti, ako aj pre všetkých jej pracovníkov.

(2) Reklamačný poriadok je k dispozícii na webových stránkach spoločnosti a v sídle Spoločnosti.

 

Tento Reklamačný poriadok je platný a účinný od 1. apríla 2018.

Na stiahnutie tu. (ČJ)

In order to ensure maximum convenience of using our website, we use cookies. Using the website without changing the cookie settings means that they will be saved. The user can independently change the cookie settings in his web browser.